Szabad találkozón a 36.

szabad találkozón a 36

Szabad Nógrád. Költséges prémium I ttas állapotban elkövetett bűntett miatt forint pénzbüntetésre és az oko­zott kár — forint — meg­térítésére ítélte a salgótarjáni járásbíróság Kovács Imre Gá­bor vizslási bányászt, aki ré­szegségében betörte a kistere- nyei es számú italbolt ab­lakait, mert az alkalmazottak — látva, hogy Kovács már szinte az eszméletlenségig ré­szeg — nem akarták been­gedni — De hogyan és hol rúgha­tott be ennyire ez a Kovács?

Account Options

Ezt kérdezte a bíróság is. A válasz ugyancsak meglepő volt! Ki­derült, hogy Kovács jó mun­kát végzett — és jutalomkép­pen rúgott be. Nagytermelési napokon ugyanis a tröszt flört hangulatjel találkozott forintos keretet bizto­sít az üzemegységeknek, hogy abból jutalmazzák meg az az­nap legjobb eredményt elért brigád tagjait.

Régebben ciga­rettát, s más apróságokat vásá­roltak ebből a pénzből, azt osztották ki jutalom fejében. Nos, szabad találkozón a 36 múltkoriban azután egyik társával együtt Kovács Imre dolgozott a legjobban. Megkapták ugyanis a fél liter jutalom-rumot, amelyet — mivel társa nem szereti ezt az szabad találkozón a 36 — csaknem teljes egészében Kovács ivott meg, ott rögtön, az aknász irodájában, műszak után, éh­gyomorra.

A többi már isme­retes Valóban, nehéz lenne elvitatni, hogy a jutalmazásnak ez a fajtája ösztönző hatású. Most már csak az a kérdés, kinek jó az, ha ilyes­mire ösztönzik? Kovács Imre úgy találja, hogy neki nem túlságosan fizetődött ki a jó munkáért járó jutalom. Az ilyen hasznos jutalomtól őrizzen meg az ég mindnyá­junkat!

szabad találkozón a 36

Egyébként bizonyára hasz­nos lenne, ha az újfajta jutal­mazási módszer bölcs gazdája megkérdezné a bányászfele­ségeket, mi a véleményük er­ről az újításról? Ök valószínű­leg azt is megmondanák, mi­lyen jutalmat érdemel az, aki a rumprémiumot felfedezte.

Bár igaz, ami igaz: ezt a jutal­mat az elmés újító nem szíve­sen vágná zsebre Eb­ben az időszakban különösen a mizserfai, nagybátonyi és szo­rospataki bányászok dolgoztak jól, akik fokozták tervelönyü- ket. Figyelemreméltó az is, hogy az elmaradó' üzemek kö­zül Tiribes csaknem teljes egé­szében, Róna pedig lényeges mennyiséggel törlesztette adós­ságát. Kazár és Kányás azon­ban még mindig nem számol­hat be megfelelő eredmények­ről.

Szabad Nógrád. MÁJUS A gazdag kukoricatermésért Jelentős feladatok előtt álla­nak megyénk gépállomásai. Alig végeztek a vetéssel, már­is itt a növényápolás ideje. A bőséges májusi eső szinte húz­za a földből a kapásokat, de hizlalja a gyomot is.

Üzemvezető: Sándor Béla, fő­mérnök: Józsa Pál. Nagybátony: tonna többlet. Üzemvezető: Tanyai Ferenc, főmérnök: Marton Mi­hály. Gyógyszertár Vállalat.

Szabad Föld, Szinte egy fél ember­öltő, hogy érettségiztünk a ka­posvári Táncsics Mihály gimná­ziumban.

Balassa, gyarmat, keres szignálót, gyógy­szertári üvegek szórópisztolyom beégetéses eljárás szignálására. Rékám isik, fotelok. Závodszky kár­pitos, Budapest, Dohány utca 5. Patkány- egér- féregírt ást. Budapest, Padrusz utca 6.

  • Ismerkedés oldal 82
  • Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium

Tele­fon; — Rekamié, különleges önműkö­dő vitrinen, világitós, fizetés! Budapest, Baross utca '3. Kálvin térnél. Százféle sütemény, borok, üdí­tők.

Szabad Nógrád. 1956. május (12. évfolyam. 36-43. szám)

Hársfa utca b. Szorospatak: tonna többlet. Üzemvezető: Fuchs Je. Zagyva: tonna többlet. Üzemvezető: Simon Ernő, fő­mérnök: Harmos Mihály. Kisterenye: tonna több­let.

Kövess minket

Üzemvezető: Ujj János, fő­mérnök: Sándor Gáspár. Ménkes: tonna többlet. Üzemvezető: Szabó Imre, fő­mérnök: Cserjési Miklós.

Mátranovák: tonna több­let. Üzemvezető: Sárai Lajos, főmérnök: Révfalvi János. Üzemvezető: Pintér András, főmérnök: Bakos Péter.

szabad találkozón a 36

Róna: tonna tartozás. Üzemvezető: Bükkhegyi János, főmérnök: Laczikó István.

Iskolai étkezés igénylése a 2021/2022. tanévre

Kányás: tonna tartozás. Üzemvezető, Schaffer Péter, főmérnök: Szebényi Ferenc. Kazár: tonna tartozás Üzemvezető: Szomszéd Gy. Ist­ván, főmérnök: Krefflv Iván. A tröszt többlete összesen: tonna. Damlanich üt 2. Telefon t Előfizetés, posta­hivataloknál és kézbesítőknél­Havi előfizetési dtt 3. Rökk Szilárd ti 6 Felelős. Az öntödében a g I kéziformázó, kulcsformázó i j és a többi gépformázó brigád!

Az értekezleten több, mint ötven moziüzemvezető vett részt. Az alábbiakban az ott elhangzot­takról adunk rövid tájékozta­tót. A szovjet filmünnep meg­rendezése szinte már hagyo­mánnyá vált hazánkban. Eredményünk Majd a to­vábbiakban arról beszélt, hogy Somoskőújfaluban például a filmünnep előtt egy hónappal elkeltek a jegyek. De Cered, Patvarc. Igaz, a vállalat is elkövette műsorpolitikájá­ban azt a hibát, hogy főleg ze­nés operafilmeket küldött ezekre a helyekre, de a közsé­gi tanács és a pártszervezet sem adta meg a megfelelő se­gítséget a moziüzemvezetőknek a siker érdekében — ahogy ezt hozzászólásukban az üzemve­zetők el is szabad találkozón a 36.

A szakszervezet által indí­tott versenyt értékelve, három filmszínház, a salgótarjáni, a Somoskőújfalui és a pásztói pénzjutalomban, 17 filmszín­ház több dolgozója pedig könyvjutalomban részesült.

szabad találkozón a 36

Majd a továbbiakban Ber­náth elvtársnő a moziüzemi vállalat első negyedévi tervé­nek értékelésével foglalkozott. Megállapította, hogy a vállalat nem teljesítette látogatottsági tervét.

Szabad Föld, 1980. január-június (36. évfolyam, 1-26. szám)

Túlságosan egyoldalú volt a vállalat propagandája, leginkább a filmünnepre való előkészületet tartották szem előtt. Elmaradtak a bevételi terv teljesítésével is. Több mint 33 forinttal kevesebb összeg jött be a tervezettnél. Mindezek ellenére sikeresen oldották meg feladatukat a keskeny üzemágak. Körzeti filmszínházaink közül pedig csak öt teljesítette tervét. Van tehát mit javítani a második negyedévben.

A há­rom hónap alatt filmet kell bemutatni. Külön terv szerint dolgoznak a kés-; szabad találkozón a 36 is: szer szabad találkozón a 36 ebben a ne­gyedévben.

Az eddiginél sok­kal szabad találkozón a 36 munkát kell ki­fejteni a tervteljesítés érdeké­ben az üzemvezetőknek. Annál is inkább szükséges ez. Képünk a csehszlovák és magyar csapat tagjainak Ismerkedését mutatja be a verse­nyen. Éppen ezért az eddi­gi TOTö-tippeket nem tartottuk eléggé tájékoztatónak az olvasó­ink számára. E heti TOTÓ tájé­koztatásunk már újszerű, s re­méljük, nagyobb segítséget tu­dunk adni azoknak, akik la­punkban minden héten várják az újabb és újabb adatokat totó- szelvényeik kiállításához.

Üj táblázatunkon feltüntetjük, hogy hány százalékban esélyes a várható eredmény a totón sze­replő mérkőzéseken, a táblázat utolsó rovatában pedig adjuk a mi tippünket.

Lapunk olvasóinak és totózói­nak újszerű tájékoztatónkhoz sok szerencsét és jó tippelést kí­vánunk. Dózsa ia és a csepeliek is ja­vuló formát mutatnak, de az össze­szokottság a Bp. Dózsát segíti. Esetleg a Kinizsi lelkes iát ékkai egv pontot elérhet. Erőmű 4;Ó Biztos győzelmet aratott a bá­nyászegyüttes.

A szabadon választott Országgyűlés első elnöke – Szabad György

Kisterenycj Bányász—Sakj. Vasas II. Nagybátony II. Tűzhelygyár — Jobbágyi Vasas A tüzhelvgváriak Igen jó és eredményes látókkal lepték meg a jobbágyiakat. Balassagyarmati Dózsa — Salqój Bányász A Dózsa csatárai elemében voltak, igen lói használták ki a kínálkozó gólhelyzeteket.

Azonban a délelőttre meghirdetett Salg. Bányász- Debreceni Honvéd mérkőzés el­maradt, mivel a debreceniek igen sportszerűtlenül, nem jöttek el Salgótarjánba. A délutánra meghirdetett Salg Vasas—Szolnoki Törekvés talál­kozót pedig csak barátságos klubközi mérkőzésként könyvel­ték el. Hugyagon semmi sem tudta megakadályozni a fiatalok versengését Szemerkélő esőben, kissé hű­vös időben érkeztünk Hugyagra. Egész úton azon tűnődtünk, hogy vajon megtartják-e ilyen mostoha időben is a falusi fiatalok a meg­hirdetett versenyt?

Erre a faluba érve kaptuk meg a választ. Meg bizony! A közeli házak­ból még nézői is akadtak a fiata­lok vetélkedéseinek. Akadt iz­galom is bőven, hiszen az alig 15 éves Bagdal István 61 méteres gránátdobása után mindenki la­tolgatta, hogy vajon lesz-e, aki ezt az eredményt túlszárnyalja? S biz-ony, nagy harc alakult ki ezután, melyben csak Csókás!

Sándornak 66, és Bállá Tibornak 62 méteres dobással sikerült megelőzni a még általános szabad találkozón a 36 Bag-da] Istvánt. Súlylökésben is nagy volt a küzdelem.

Szabad Föld, 1980. július-december (36. évfolyam, 27-52. szám)

Ebben a versenyszám­ban is Csókási Sándor lett a győz. A máso­dik helyezett Meló Sándor Máris repültek kezé­ből a gránátok, s csörgött a kö­zelben levő ház teteje. Ilinyben még nem tudták a sportba bevonni a lányokat A következő állomásunk Miny volt.

Érdekesbejegyzések