Lebenshilfe berlin társkereső iroda. CONTENTS. rész A 2 rész B rész C rész D rész M - PDF Free Download

lebenshilfe berlin társkereső iroda

Ein Instrument zur Qualitätsentwicklung. Ein Handbuch der Bundesvereinigung Lebenshilfe.

CONTENTS. rész A... 2 rész B rész C rész D rész M

Verlagsabteilung der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. Tartalom Elõszó A LEWO feltevései, céljai és alkalmazási lehetõségei A minõségvizsgálat módszertani szempontjai Aktuális irányzatok és viták Áttekintés a LEWO irányelveirõl, munkaterületeirõl, tárgyköreirõl és mutatóiról A tárgykörök és mutatóik validitásának megállapítása A szociális rehabilitáció elméleti alapjai és irányelvei Kompetencia-központúság helyett szükséglet-központúság A szociális rehabilitáció irányelvei A LEWO-val végzett minõség-ellenõrzési ismerd katona elõkészítése és kivitelezése Az lebenshilfe berlin társkereső iroda folyamat ideáltipikus lefolyása Az irányítócsoport létrehozása és feladatai A strukturális adatok összegyûjtése és feldolgozása Az értékelést végzõ team feladatai Módszeres információgyûjtés Az egyszerű társkereső tárgykörök és azok mutatóinak kiértékelése A prioritást élvezõ támogatási és változtatási igények meghatározása A szolgáltatás minõségére vonatkozó jelentés elkészítése Cselekvési terv összeállítása Felülvizsgálat és ellenõrzés Munkaterületek, tárgykörök és mutatók A LEWO voltaképpen egy kívülrõl kísért önértékelést önmegítélést és kontrollt szolgáló többdimenziós, multiperspektivikus mérõeszköz.

Úgy a projekt elõkészítésének idõszakában, mint a megvalósítási szakaszban — júniusa és májusa között — megbízható kooperációs partnerre találtunk a Theo Frühauf és Klaus Kräling által képviselt Lebenshilfében. A szervezet betekintést engedett számunkra az általa fenntartott intézmények gyakorlatába, megelõlegezett bizalommal viseltetett kezdeményezésünk iránt, és — mindenekelõtt mérõeszközünk validitásvizsgálatának fázisában — lehetõséget lebenshilfe berlin társkereső iroda a számunkra ahhoz, hogy lakhatást nyújtó szolgáltatásainak munkatársait és a bennük élõ értelmi fogyatékos felnõttek hozzátartozóit bevonhassuk abba a komplex együttmûködési folyamatba, amely messze túlment az ilyen vizsgálatoknál szokásos kikérdezések és interjúk keretein.

Mindezért e helyütt is szeretnénk köszönetet mondani. A projekt vezetését Norbert Schwarte tartotta kézben, kivitelezését pedig fõként Ralf Oberste-Ufer végezte, amivel kapcsolatban azonban meg kell jegyeznünk, hogy az ilyesfajta, minimális személyi kiadásokkal dolgozó projektek esetében a vezetési és a kivitelezési feladatokat legfeljebb az absztrakciók szintjén, elméletileg lehet egymástól elválasztani.

Christof Wellernek fontos adalékokat köszönhetünk a felhasználói szempontok mérõeszközbe történõ beépítésével kapcsolatosan, s neki kell köszönetet mondanunk a statisztikai adatok elõkészítéséért is. Az adatok statisztikai feldolgozását Arnd Gürtler végezte. A könyv olvashatósága érdekében végzett szöveggondozás és korrektúra Claudia Brosowski munkája, míg a szakirodalom és a munkaanyagok összeállításáért Lebenshilfe berlin társkereső iroda Lillpoppot illeti köszönet.

lebenshilfe berlin társkereső iroda lány találkozó foci

Közösen vitattuk meg és többszörösen átdolgoztuk minden egyes, a munkacsoport valamely tagja által elkészített részfejezet szövegét. A végleges változat szerkesztési munkálatait Ralf Oberste-Ufer és Norbert Schwarte vállalta magára, s így õk viselik a felelõsséget a jelenlegi formában olvasható szövegért.

A LEWO eszközkészlete nem csupán a lakóotthonokra és a helyi közösségbe településbe integrált egyéb lakóformákra jellemzõ élet- és lakókörülmények vizsgálatára alkalmas, hanem a felnõtt korú értelmi fogyatékosok részére professzionális szolgáltatásokat nyújtó különféle lakóformák teljes palettájára vonatkoztatva használható. Emiatt a kötetben rendszerint nem említjük külön az egyes lakóformákat, hanem azokról általánosságban, a lakhatást nyújtó szolgáltatás vagy a támogatással kísért lakóforma semleges fogalmait használva beszélünk.

Az e lakóformákban élõ értelmi fogyatékos embereket nem lakókként, hanem a lakhatás valamely formáját nyújtó szolgáltatás igénybevevõiként, azaz felhasználókként fogjuk említeni. Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy a fenti fogalom nemigen fogja elnyerni a nyelvészeti és irodalmi akadémiák tetszését.

A szöveg különbözõ részeinek megfogalmazása közben igyekeztünk rátalálni arra a nyelvi stílusra, ami a lehetõ legközérthetõbben, a gyakorlatra vonatkoztatva közvetíti az értelmi fogyatékossággal élõ emberek szociális rehabilitációjának alapvetõ szakismereteit. Bizonyos, hogy ez nem minden esetben lebenshilfe berlin társkereső iroda, amiért kérjük az Olvasó szíves megértését és várjuk a jobbítás érdekében tett javaslatait.

Különösen is hálásak vagyunk a projektet kísérõ szaktanácsadói testület tagjainak, jelesül dr. Iris Beck és dr. Rolf Depner professzoroknak, dr.

NORBERT SCHWARTE RALF OBERSTE-UFER

Horst Eckmannak, Maren Müller-Erichsennek, dr. Michael Regus professzornak, dr. Monika Seifertnek, Gerhard Thrunnak, dr. Elisabeth Wacker professzornak, valamint a szövetségi egészségügyi minisztériumot képviselõ Elke Vogel tanácsos asszonynak.

Szeretnénk továbbá szívbõl jövõ köszönetünket tolmácsolni a Lebenshilfe lebenshilfe berlin társkereső iroda lakhatással foglalkozó bizottsága tagjainak, s minden olyan szakembernek és hozzátartozónak. Kutatásunk szorosan kapcsolódott a Siegeni Egyetemen folytatott oktatói tevékenységünkhöz és az egyetem képzési kínálatához is.

Ki kell emelnünk R. Giffhorn és K. Schreiner hallgatóinkat, akiknél a kutatói munka keretében leadott szemináriumi dolgozatok mind a terjedelem, mind a tartalom tekintetében messze meghaladták az ilyenkor szokásos követelményszintet. Fontos impulzusokat és szempontokat kaptunk mérõeszközünk kidolgozásához azokon a tudományos tanácskozásokon és kongresszusokon is, melyeken — többek között Duisburgban, Brémában, Berlinben, Münsterben, Marburgban, Erlangenben és az ausztriai Linzben — lehetõségünk nyílt a projekt bemutatására.

Nem igényel különösebb látnoki képességeket megfogalmazni az elõrejelzést, miszerint a rehabilitáció és a szociális munka területein a következõ évtizedben — úgy az elméleti, mint a gyakorlati fejlõdést tekintve — komoly hangsúlyt kapnak majd a minõségbiztosítás és a minõségfejlesztés kérdései.

Még ha tekintetbe vesszük is az utóbbi idõben a törvényalkotásban bekövetkezett, figyelemre méltó kezdeményezéseket, a különféle civil szervezetek intenzív fáradozásait és a témakörrel foglalkozó publikációk számának rohamos növekedését, akkor is azt kell mondanunk, lebenshilfe berlin társkereső iroda még csak az elején tartunk annak a hosszú és minden bizonnyal fáradságos útnak, ami a széles körben elfogadott standardok és normák kialakulásához vezet a szociális szolgáltatások minõségkontrollja területén.

Azt reméljük, hogy a LEWO — akár útjelzõként, akár egyfajta forrásként, lelõhelyként, melybõl tartós alapanyag nyerhetõ a további fejlõdés számára — kiállja az idõk próbáját ezen az úton. Életminõség a felnõtt korú értelmi fogyatékosok lakóformáiban.

lebenshilfe berlin társkereső iroda női megismerni albánia

A felnõtt korú értelmi fogyatékosok ellátási rendszerében az utóbbi években Magyarországon is lényeges változási folyamatok indultak meg. A korábbi, lebenshilfe berlin társkereső iroda intézményekre telepített ellátás korlátainak és diszfunkcióinak feltárása a normalizációs elv gyors térhódításához vezetett hazánkban is, melynek eredményeképpen a nyugati országokra már ma is jellemzõ, lebenshilfe berlin társkereső iroda jelenleginél magasabb kiépítettségi fokú és differenciáltabb ellátórendszer jöhet létre.

A folyamat a nagy intézményektõl a kisebb, integrált lakóformák kialakítása felé tart, melyben kiemelt szerepet játszik a kiscsoportos lakóotthon intézménytípusa. Számos külföldi és hazai vizsgálat eredménye alátámasztja, hogy a felnõtt korú értelmi fogyatékosok különféle lakóformáinak az élet végéig tartó fejlõdés elismerésére kell épülniük, ezáltal elõsegítve a sikeres integrációt, hiszen a megfelelõ szociális kompetenciák hiányáért sok esetben nem az egyén értelmi fogyatékossága, hanem az õt a megfelelõ szociális tanulási folyamatoktól elzáró, mesterséges és izolált környezetet teremtõ intézményes ellátás okolható.

Az intézményes keretek között élõ értelmi fogyatékos emberek életminõsége döntõen attól függ, hogy függõségi vagy autonóm viszonyok között élhetnek-e. Egy adott lakhatást nyújtó szolgáltatás minõsége e szempontok mentén, a szolgáltatás meghatározott mutatóinak vizsgálatával, végsõ soron a normalizációs elv kritériumainak az egyén individuális szükségletei szempontjából történõ teljesülését nézve ítélhetõ meg.

A magyarországi deinstitucionalizációs kitagolási folyamat voltaképpen két pillérre épül, hiszen meg kell különböztetnünk egymástól az állami, illetve a civil szférában lejátszódó történéseket. A Soros Alapítvány Kitagolás alprogramja tól támogatja ezt a lebenshilfe berlin társkereső iroda, melynek eredményei most már a hazai szakirodalomban is olvashatók. Az intézményrendszer térképének átrendezõdésében a másik fontos tényezõt a civil szféra, a szülõk és szakemberek lebenshilfe berlin társkereső iroda létrehozott alapítványok világa, az általuk újonnan alapított kiscsoportos lakóotthonok jelentik.

Az elsõsorban a Kézenfogva Alapítvány Fészek programja által támogatott különféle fenntartók által mûködtetett lebenshilfe berlin társkereső iroda egymáshoz képest is nagy eltéréseket mutatnak, ami már önmagában is egy eleve differenciáltabb rendszer kialakulásával kecsegtet.

Mindkét szféra intézményeinek esetében az egyik legkomolyabb nehézséget az jelenti, hogy mindeddig nem férhettek hozzá olyan szempontrendszerhez, amely lehetõvé tette volna számukra a közös vonások meglátását, a közös nehézségek együttes megoldását, a mások által már bejárt út tapasztalatainak felhasználását, szolgáltatási kínálatuk egymással és a megvalósítani kívánt elvekkel való összehasonlítását.

Hazánkban jelenleg még nem lebenshilfe berlin társkereső iroda egységes, megfelelõen differenciált és struktúrált, kiértékelhetõ eljárás a lakhatást nyújtó szolgáltatások különféle mutatóinak felmérésére és összehasonlítására, az egyes lakóformák minõségkontrolljának elvégzésére. Ez a kötet voltaképpen egy ilyen, a német nyelvterületen ben napvilágot látott, nagy hatású minõségbiztosítási eljárás elméleti háttéranyagának és eszközkészletének magyarra fordított változata.

Sebesség társkereső berlin termine

Kiadása jelentõs hozzájárulás lehet a magyarországi intézményátalakítási folyamatok folytatásához. Gondosan kimunkált elméleti részei fontos szempontokat és háttérbázist adhatnak a szakterület számára, eszközkészlete pedig alkalmas lehet a belsõ minõségbiztosítás rendszerével való megismerkedésre.

Az anyag mögöttes szemléletének rendkívül pozitív és modern vonása, hogy az adott szolgáltatás konkrét felhasználóinak individuális szükségleteit tekinti kiindulópontnak, s térképezi fel 7 különbözõ munkaterület mindösszesen 33 tárgyköre mentén.

Zászkaliczky Péter szerk. Helyzetértékelés és jövõkép a kiscsoportos lakóotthonokról. Budapest, Kézenfogva Alapítvány - Soros Alapítvány Lebenshilfe berlin társkereső iroda szervezés és a tartalmi munka aktuális kérdései.

Posta biztosító akciók

Budapest, Soros Alapítvány Reményeink szerint az eljárás hasznos segédanyaggá válhat a magyar szakemberek számára, különösen, mert a német kötet magyarra fordítását és megjelentetését csak az elsõ lépésnek tekintjük a minõségfejlesztés megvalósulása felé vezetõ úton.

A németországi ellátási rendszer, a jogi háttér, a finanszírozás komoly eltéréseket mutat ugyanis a magyarországival szemben, tehát az anyagot a hazai körülményekhez kell igazítani ahhoz, hogy hosszú távon is használni lehessen.

A Soros Alapítvány támogatásával ezért szeptemberétõl elindítunk egy olyan, két éves programot, ami a jelen kötet anyagának és a LEWO eszközkészletének magyar viszonyokra történõ adaptálását célozza, s melynek megvalósításába — különféle szakértõk mellett — az állami, illetve a civil szférából is részt vesznek majd egyes intézmények. Reményeink szerint õszén már hoz- záférhetõ lesz a LEWO magyar körülményekre adaptált második kiadása is. Végül egy lebenshilfe berlin társkereső iroda megjegyzés.

60 Jahre Lebenshilfe Berlin: Alle Menschen sind wichtig

A magyar szöveg fogalomrendszerének kialakításakor tudatosan törekedtünk arra, hogy visszaadjuk a német szóhasználat és terminusok választása mögött húzódó elméleti törekvéseket. A LEWO hátterében húzódó szemlélet ugyanis — amint az a megfelelõ fejezetekbõl pontosan lebenshilfe berlin társkereső iroda majd — számos vonatkozásában eltér a hazai terminológia számos kifejezésében tetten érhetõ felfogástól: a képességek helyett a szükségletekbõl indul ki, s az értelmi fogyatékos emberekrõl mint a szociális rehabilitáció különféle professzionális szolgáltatásainak igénybevevõirõl, felhasználóiról beszél, akik nem passzív elszenvedõi egy kívülrõl meghatározott és irányított folyamatnak, hanem aktív, önrendelkezésre képes, a helyi közösségekbe és a társadalom életébe egyértelmûen integrálódni akaró és tudó személyek.

Budapest, A LEWO feltevései, céljai és alkalmazási lehetõségei A különféle lakhatást muszlim nők ismerkedés szolgáltatások munkatársai számára megszokott dolog, hogy rendszeresen elgondolkodnak tevékenységükön, s gondolataikat megosztják team-kollégáikkal, más szakemberekkel, sõt akár barátaikkal és hozzátartozóikkal is.

lebenshilfe berlin társkereső iroda például egy társkereső

Az e területen végzett munka sokszor nagyon nehéz, s alig-alig végezhetõ megfelelõ szakmai tapasztalatcserék, mások tanácsainak és segítségének igénybevétele nélkül. Sok lakhatást nyújtó szolgáltatásnál — a több mûszakra osztott szolgálati beosztás, az egyedül végzett munka és egyéb nehezítõ tényezõk egész sora miatt — mégis kivételnek számít a rendszeres, problémaorientált munkatársi megbeszélés.

A lebenshilfe berlin társkereső iroda szerint a munkatársaknak a mindennapok során arra marad a legkevésbé idejük, hogy rendszeresen és szisztematikusan reflektáljanak a saját tevékenységükre. A LEWO eszközkészlete ahhoz segíthet hozzá, hogy a jelenleginél jóval szervesebben épülhessenek be a mindennapos tevékenységek sorába a pedagógiai tevékenység szisztematikus és rendszeres megtervezésének és felülvizsgálatának mozzanatai.

Lehetõvé teszi a különféle lakhatást nyújtó szolgáltatások és munkatársaik biztosította kínálat és segítség, valamint a bennük lebenshilfe berlin társkereső iroda felnõtt korú értelmi fogyatékosok élet- és lakókörülményeinek dokumentálását, megítélését és fejlesztését. A LEWO alkalmazása egyebek mellett hozzájárulhat ahhoz is, hogy a különféle állandó támogatással kísért lakóformák valamelyikében dolgozó munkatársak saját tevékenységüket kritikusan szemlélhessék és vizsgálhassák felül, s ezáltal lehetõségük nyíljon az általuk nyújtott szolgáltatás szisztematikus fejlesztésére, valamint munkájuk eredményeinek megfelelõ közvetítéüsére a külvilág felé.

Mely lakóformáknál alkalmazható a LEWO? Olyan eszközkészlet létrehozásán fáradoztunk, mely a felnõtt korú értelmi fogyatékosok számára lakhatást nyújtó szolgáltatások alapvetõen minden formájánál, így például az idõskorú, a súlyos fokban és halmozottan fogyatékos, vagy az úgynevezett viselkedési zavarokat mutató értelmi fogyatékosok lakóformáinál is használható.

A LEWO éppúgy alkalmas az ambuláns segítséget biztosító lakóformákban, azaz az alkalmanként segítséget kapva viszonylag önállóan — egyedül vagy partnerükkel együtt-élõ — értelmi fogyatékos felnõttek számára létrehozott szolgáltatásokban, mint az úgynevezett ambuláns segítséggel kísért csoportokban, azaz a helyi közösségbe integrált intézmények külsõ csoportjaiban biztosított lakókörülmények megítélésére, s hasonlóképpen alkalmazható a kisvagy nagy létszámú otthonok egyes lakócsoportjaira vagy a pszichiátriai intézetekben ülés nő languedoc értelmi fogyatékosok csoportjaira jellemzõ életminõség feltérképezésénél is.

Mérõeszközünk összeállításakor a súlypontot mindazonáltal egyértelmûen a speciális intézményekben biztosított csoportos lakóformákra helyeztük. Ha a LEWO-t lebenshilfe berlin társkereső iroda felnõtt korú értelmi fogyatékosok valamely ambuláns segítséggel kísért lakóformája esetében alkalmazzuk, akkor természetszerûleg egyes tartalmi szempontokat elhanyagolhatunk, míg más aspektusok — az adott ambuláns szolgáltatás jellegzetességeihez igazítva — módosításra vagy kiegészítésre szorulnak.

  1. Keresek egy muzulmán embert a házasság franciaországban
  2. Nő találkozó angers
  3. ##### Sebesség társkereső berlin termine – Tevékenységek – Hindu társkereső szabályok.
  4. Kiscsoportos lakóotthonok - Hol is tartunk?

A LEWO eszközkészletének szakmai hátterét az értelmi fogyatékos emberek szociális rehabilitációjának azon irányelvei rajzolták meg, melyek mára — a fogyatékosságügyben jó ideje zajló eszmecserék eredményeképpen — viszonylagos elfogadottságnak örvendenek.

Érdekesbejegyzések